អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកសិករកម្ពុជា

លក្ខខណ្ឌនៃការបរិច្ចាគ

  1. អង្គការយើងខ្ញុំទទួលមូលនិធិមនុស្សធម៌ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍការងារសង្គម
  2. មូលនិធិដែលបានបរិច្ចាគរួចហើយ ពុំអាចដកត្រឡប់ទៅវិញបានទេ។
  3. តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុន Cambodian Farmer Economic Development, Inc. គិតប្រាក់ឥណទានរបស់ខ្ញុំតាមមូលដ្ឋានដដែលៗក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចង្អុលបង្ហាញខាងលើ។ ខ្ញុំយល់ថាការអនុញ្ញាតនេះនៅតែជាធរមានរហូតដល់ខ្ញុំជូនដំណឹងដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកសិករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនការចោទប្រកាន់នាពេលខាងមុខ ដែលខ្ញុំចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ខ្ញុំយល់ថាអ្នកចេញប័ណ្ណឥណទានរបស់ខ្ញុំអាចដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែម ហើយខ្ញុំគួរតែទាក់ទងអ្នកចេញប័ណ្ណឥណទានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ខ្ញុំកត់ត្រាអំពីការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើរបាយការណ៍ចេញវិក្កយបត្ររបស់ខ្ញុំ។