អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកសិករកម្ពុជា

អ្វីដែលពួកយើងចង់បាន

យើង​ចង់​ឲ្យ​សហគមន៍​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​រីកចម្រើន រស់នៅ​ដោយ​សន្តិភាព សេរីភាព និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស។ យើងធ្វើការដើម្បីជំរុញសហគមន៍ក្នុងតំបន់គោលដៅឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។