អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកសិករកម្ពុជា

Farmers raise chicken to increase profit

Donec egestas ultrices arcu ac fermentum. Pellentesque consequat ullamcorper urna id feugiat. Phasellus neque quam, commodo eget facilisis at, pharetra eu tortor. Proin dapibus erat ligula, ac venenatis mauris tristique vel.

  • Mr. Sous Sangvath and Mrs. Sina

  • Farmers

CFED Cambodia improve my livelihood

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

  • Mrs. Soun Praseur

  • Farmer in Romeas Haek District, Svay Rieng Province